Nazwa

1. II licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Kancelaria Komornicza nr III w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12/07/2019r. o godz. 09:00 w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: działki nr 213 o pow. 1607 m2 i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (budynek usługowy o pow. zabudowy 178,60 m2, pow. użytkowa budynku wynosi 221,3 m2, pow. garażu wynosi 79,00 m2, budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej), na terenie działki znajduje się również drewniany budynek gospodarczy posadowiony na płycie betonowej, położonej w Lucynowie, gm. Wyszków, przy ul. Warszawskiej 84,  w użytkowaniu wieczystym dłużnika:
Zaręba Ewa
07-200 Wyszków, ul. Nadgórze 12
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr OS1W/00034653/6 w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. Nieruchomość gruntowa jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 02/08/2094r. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. 
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość oszacowane są na kwotę łączną: 390.800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 260.533,33 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość tj 39.080,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub na konto komornika: 71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.
 
 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem (od godz. 09:00 do godz. 15 w dni powszednie).
Elaborat szacunkowy tego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Wyszkowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
100firm