Nazwa

2. I licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Kancelaria Komornicza nr III w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23/07/2019r. o godz. 09:15 w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się:
 
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
 
nieruchomości w postaci:
niezabudowanej działki nr 182/8 o pow. 0,1336 ha (działka nieuzbrojona i nieogrodzona stanowiąca użytki: grunty orne RV 0,0090 ha, RVI 0,1246 ha), położonej w Udrzynie, gm. Brańszczyk, stanowiącej własność dłużnika: Reczyński Michał Paweł, Reczyńska Magdalena Katarzyna, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr OS1W/00060024/9 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej drogą gruntową, na odcinku około 70 m na podstawie służebności gruntowej i na odcinku około 170 m drogą gminną. Działka jest położona na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliskową. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 41.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 31.200,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.160,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub na konto komornika: 71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.
 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem (od godz. 09:00 do godz. 15 w dni powszednie).
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Wyszkowie do Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
100firm