Nazwa

3. I licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Kancelaria Komornicza nr III w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23/07/2019r. o godz 09:00 w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości w postaci:
działki nr 1160/1 o pow. 2400 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym  z garażem w bryle budynku o powierzchni zabudowy 137 m2 (budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową (własne ujęcie), kanalizacyjną (oczyszczalnia przydomowa 3-komorowa), gazową (zbiornik na gaz płynny 2700 dm3), centralnego ogrzewania (kocioł gazowy dwufunkcyjny z zsobnikiem wody ciepłej), pow. użytkowa budynku 178,74 m2, pow. garażu 20,49 m2) oraz wiatą na drewno, niezwiązaną trwale z gruntem - działka ogrodzona siatką z trzech stron, dojazd bezpośredni drogą gruntową,
 położonej w Popowo-Letnisko, ul. Jelonka 27, gm. Somianka, powiat wyszkowski
stanowiącej własność:
      Sławińska Anna
Sławiński Grzegorz
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr OS1W/00052919/1 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 500.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 375.000,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj 50.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub na konto komornika: 71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.
 
POSTĘPOWANIE W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ.
 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania na 3 dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Wyszkowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
100firm